Кафе, което те движи.

Храна, която те зарежда.

Политика за поверителност

Last updated: юни 13, 2024

Промоция на Еddy’s пица във Фантастико

• Организатор на промоцията „-10% отстъпка на продукт цяла
пица Еddy’s” е Едис Кетъринг ЕООД.
•  Кодът за отстъпка 10% важи и може да се използва в периода на промоцията (13.06.2024 г. 00:00 ч. -13.07.2024 23:59)
• Промоцията важи за Магазини Ф22 и Ф30 от мрежата на Фантастико груп
ООД.
• Промоцията не се предлага заедно с други промоции на организатора.
• Промоцията се предлага само на пълнолетни физически лица.
• Промоцията е валидна за периода 13.06.2024 г. 00:00ч. - 13.07.2024 г.
23:59ч.
• С участието си в промоцията клиентите приемат и се съгласяват с
настоящите правила.
• Клиентите могат еднократно да използват получения код за отстъпка.
• За да получат код за отстъпка, клиентите трябва да попълнят кратка
анкета на място на щанда Eddy’s Pizza. След което получават чип с баркод
за отстъпка от Едис Кетъринг ЕООД.
• За да се възползват от отстъпката, клиентите трябва да покажат чипа с
отстъпка на касата - при плащане на цяла пица Eddy’s.
• Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя
официалните правила на промоцията по всяко време, като промените
влизат в сила само след оповестяването им на официалния уебсайт на
Eddy’s.

 

 

Вашите лични данни

Както всички други сайтове и мобилни апликации, Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За гарантиране на правата Ви по GDPR, Едис Кетъринг ЕООД моли за Вашето съгласие.

Моля да прегледате внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни.

Политика за поверителност на сайта Едис Кетъринг ЕООД при обработване на лични данни

Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).

Защо е необходимо Вашето съгласие?

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от Едис Кетъринг ЕООД.

Ако продължите да използвате настоящият уеб сайт, то Вие се съгласявате, че в случай на необходимост от ползването им, предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани.

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е Едис Кетъринг ЕООД, дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

защитава потребителите, клиентите и партньорите на Едис Кетъринг ЕООД;

гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;

осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Как събираме информация за Вас? - Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни.

За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.

Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.

Например:

Вие ни предоставяте лична информация, при попълване на контактната форма на уеб сайта на Едис Кетъринг ЕООД или друг начин на комуникация с нас достига до нашето знание.

    

Данни, получени от трети страни

Понякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите партньора, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook.

 

Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни; Това може да стане като заявите оттеглянето на нашия електронен адрес, на посочената електронна поща: hello@eddys.bg

Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас, на нашия електронен адрес, на посочената електронна поща: hello@eddys.bg

Право на достъп до личните Ви данни;

Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

Правото на преносимост на данните;

Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Кога Едис Кетъринг ЕООД може да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас?

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свърже с Вас относно различни въпроси като:

Да Ви уведомим за промени в политиките на Едис Кетъринг ЕООД и настоящите правила;

Да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваш коментар или жалба;

Да Ви поканим да участвате в наши проучвания по отношение на услугите на Едис Кетъринг ЕООД;

За маркетингови цели;

Да Ви изпратим подходящи предложения за продукти и услуги на Едис Кетъринг ЕООД и/или на трети страни – Партньори на Едис Кетъринг ЕООД;

Да Ви информираме за игри, конкурси или промоционални оферти на Едис Кетъринг ЕООД и/или на трети страни – Партньори на Едис Кетъринг ЕООД;

Нашият уебсайт използва „бисквитки”. Ако искате да научите повече за използването на „бисквитките” на нашият уебсайт, прочетете нашата „Политика за Бисквитки”.

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 12.04.2024 г.

Едис Кетъринг ЕООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Едис Кетъринг ЕООД. Едис Кетъринг ЕООД не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.