Кафе, което те движи.

Храна, която те зарежда.

Правила на промоцията

Last updated: юни 17, 2024

Промоция на Еddy’s пица във Фантастико

Официални правила за участие в кампания „Промоция на Еddy’s пица във

Фантастико“

Общи положения
• Организатор на промоцията „-10% отстъпка на продукт цяла пица Еddy’s” е Едис
Кетъринг ЕООД, ЕИК 205958868, със седалище и адрес на управление в гр. София,
ул. ОХРИД № 61, вх. А, ет. 3, ап. 8 .
• Промоцията важи единствено за Магазини Ф22 (с адрес: кв. „Студентски град“, гр.
София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №22, п.к. 1700) и Ф30 (с адрес: Търговски център
"Драгалевци", гр. София, бул. "Черни връх" №204, п.к. 1415) от мрежата на Фантастико
груп ООД.
• Кампанията не е валидна заедно с други промоции на организатора.
• Промоцията се предлага само на пълнолетни физически лица.
• Промоцията е валидна за периода 17.06.2024 г. - 13.07.2024 г.
• С участието си в кампанията потребителите приемат и се съгласяват с
настоящите правила.
Участие в кампанията
• За да участват в кампанията, потребителите следва да попълнят кратка
анкета на място на щанда Eddy’s Pizza, след което получават чип с баркод
за отстъпка от 10 % (десет процента) от цената на цяла пица от Едис Кетъринг ЕООД.
• За да се възползват от отстъпката, клиентите трябва да покажат чипа с
отстъпка на касата - при плащане на цяла пица Eddy’s.
• Клиентите могат еднократно да използват получения код за отстъпка.
• Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя
официалните правила на промоцията по всяко време, като промените
влизат в сила само след оповестяването им на официалния уебсайт на
Eddy’s.
Значение на действията по включване в кампанията
Чрез регистриране на електронна поща във формата за участие в кампанията, всеки
Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
• Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила
на кампанията;
• Че отговаря на условията за участие в кампанията и е съгласен да участва
доброволно в нея;
• Че доброволно, за целите на участието си в кампанията, е предоставил на
организатора своите лични данни и данни за контакт - електронна поща и други

данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;
• Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по
Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета, както и с факта, че организаторът е администратор на лични
данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;
• Че е съгласен организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на
защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона
за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на
провеждането и администрирането на кампанията и предоставяне на спечелената
награда;
• Че е съгласен организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му
данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на
кампанията и за предоставяне на спечелената награда.
• Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на
организатора, намираща се на https://www.eddys.bg/bg/privacy-policy/ съгласен е с нея и
я приема.
• Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За
целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес
hello@eddys.bg.
• Ако участникът в кампанията желае да упражни правата си, свързани с
обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на
личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на
преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни,
той/тя следва да се свърже с организатора на имейл адрес: hello@eddys.bg.
Правна квалификация
Участието в кампанията не е обвързано с покупка на стоки.

Настоящите официални правила за участие в кампанията са изготвени и приети
от организатора.

Едис Кетъринг ЕООД, 2024 г.